knihovna Osíčko
Naposledy aktualizováno: 09.01.2018 11:37:03

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

Obecní knihovny v Osíčku

 

 

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Osíčku, schválenou zastupitelstvem obce usnesením č. 5/2002 dne 16. října 2002 a podle § 4,odst.6 zákona č.257/2001 Sb., (knihovní zákon) , vydávám tento knihovní řád :

 

 

 

I.Základní ustanovení

 

 

 

Čl.1

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2 ,4 a 14 knihovního zákona.

 

 

 

Čl.2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovnického zákona. Jsou to zejména :

       a) výpůjční služby

       b) meziknihovní služby

       c) informační služby :

 • informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

 • informace z oblasti veřejné správy

 • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

 • přístup k internetu

 

 

 1. Služby uvedené v odst. 1 tohoto knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

 

 

 

 

 

 

 

II.Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

 

 

Čl.3
Registrace uživatele

 

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 

 1. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje : jméno, příjmení, bydliště a datum narození.

 

 1. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

 1. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22 , 130 00 Praha 3.

 

 1. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválil Směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.

 

 

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

 1. Uživatele jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 

 1. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

 1. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje .

 

 1. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

 1. Uživatel může kopírovat na formátované disky informace získané z bází dat zpřístupněných v internetu.

 

 1. Uživatel nese plnou odpovědnost za škody, které způsobí svými zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače.

Dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s výpočetní technikou, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

 1. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

 1. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz. zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).

 

 

 

 

III.Výpůjční řád

 

 

 

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky MK č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

 

 

 

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

 

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 ods.1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

 1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

 2. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

 3. jejichž půjčování by bylo v  rozporu s  obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)

 4. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

 

 

Čl.8

Postupy při půjčování

 

 1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady

 2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu a to ústní formou u knihovníka.

 

 

Čl .9

Výpůjční lhůty

 

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 6 týdnů. Výpůjční lhůta může být prodloužena 1x o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.

 2. Knihovna je oprávněna bez důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

 
Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

 

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu grafickým podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj a nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

 

 

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno nejvýše 15 dokumentů.

 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

 4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.

 5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě – knihovník uživatele upozorní nejprve ústně, následuje písemné upomenutí (2x) . Pokud ani po písemném upomenutí uživatel nevrátí vypůjčený dokument následuje doporučený dopis ze strany zřizovatele knihovny.

 6. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

 

 

IV.Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

 

 

Čl.12

Ztráty a náhrady

 

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu

 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo a nebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

 3. Uživatel je povinen hradit všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 5. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu je čtenář povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností ve smyslu ustanovení občanského zákoníku / část VI, hlava II, § 420-424 a § 442-443/.

O způsobu náhrady škody rozhoduje vedoucí knihovny dle knihovního řádu obecní knihovny.

 

a) Při poškození knihy je požadována cena opravy, případně převazby.

 

b) Při zničení nebo ztrátě knihy:

 • dodání téhož titulu stejného vydání a vazby.

 

Není-li to možné:

 • dodání kopie ve stejné vazbě

 • dodání jiné knihy stejné ceny

 • finanční náhrada ve výši původní ceny knihy.

 

Při zničení nebo ztrátě vícesvazkového díla je knihovna oprávněna žádat náhradu

celého díla.

 

c) Při zničení nebo ztrátě časopisu:

 • dodání stejného čísla časopisu

 • finanční náhrada ve výši současné ceny čísla.

 
Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných  předpisů.
 

 

 

 

 

 

 

 

Čl.13

Náhrada všeobecných škod

 

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, kde se stanoví „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“).

 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

 

V.Závěrečná ustanovení

 

 1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

 2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

 3. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 16.11.2011 a tím se ruší předešlý KŘ včetně příloh a Ceníku.

 4. Tento KŘ platí na dobu neurčitou

 

 

VI.Přílohy knihovního řádu

 

 1. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.

 

 

 

 

V Osíčku dne 16. 11. 2011                                 Dagmar Petrskovská

                                                                          vedoucí knihovny 

 

 

 

                                                                            Václav Smolka

                                                                        Starosta obce Osíčko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proces zabral 0.0191 sekund času a 0.63MB paměti.